Wednesday, September 4, 2013

Vote Dheyneee....????

ވޯޓު ދޭނީ އާސަންދައަށް ބައި ސަންދައަކަށްނޫން
ވޯޓު ދޭނީ ދަތުރު ފަތުރަށް އަނގަމަތި މަސްދޯންޏަކުން 3000 ރުފިޔާ ދީފައި ޖެހިގެން އޮންނަ ރަށަށް ދާކަށްނޫން
ވޯޓު ދޭނީ އެއްދަންފަޅިއަށް. 4 ދަންފަޅިއަކަށްނޫން
ވޯޓު ދޭނީ 5 ދުވަހުން މާސިންގާ ބިންހިއްކުމަށް. 30 އަހަރުން ކައިވަތަކަށް ނޫން
ވޯޓު ދޭނީ މަހުޖަނުންގެ އިންކަމް ޓެކްހަށް. 70 މިލިއަނަށް ރިސޯޓް ތަކާ އެއްޗެހި ވިއްކާފައި ދައުލަތަށް އެންމެ ލޯލާރިއެއްވެސް ދޭން ދެކޮޅު ހަދާކަށް ނޫން
ވޯޓު ދޭނީ ދާއިމީ ބައްޔަށް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ބޭސްކުރެވޭގޮތަށް. ދާއިމީ ބައްޔެއްވުމުން މަރުވަންދެން ތެޅޭކަށް ނޫން. 
ވޯޓު ދޭނީ ފްލެޓަށް، ގެދޮރަށް. އަލިފާންފޮށީގައި ކޮތަރު ކޮށީގައި އުޅޭކަށްނޫން.
ވޯޓު ދޭނީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ކަންކޮޅުތަކުގައިވެސް ސިޓީ ހެދުމަށް. އަތޮޅުތެރޭގައި ސިޓީއަށް ނޫނެކޭ ބުނާކަށް ނޫން. 
ވޯޓު ދޭނީ ރަށުޖީބަށް ޑޮލަރަށް ގެސްޓް ހައުސަށް. މަހުޖަހުން ޑޮލަރު ބައްކޮށްގެން ބްލެކްގައި ވިއްކާކަށްނޫން
ވޯޓު ދޭނީ 40 އެތައް މިސްކިތެއް މަރާމާތު ކޮށް އިމާރާތްކުރުމަށް. 30 އަހަރު 3 މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރާކަށް ނޫން. 
ވޯޓު ދޭނީ އިސްލާމިކް ބޭންކަށް. އިސްލާމިކް ބޭންކެއް ނެތިގެން ގޮދަޑިދޮށުގައި ލާރި ފޮރުވާކަށްނުން. 
ވޯޓު ދޭނީ ގުޅިފަޅު، ތިލަފަޅު ފަދަ މެގަރ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް. ބަރަވެލި ސްޕީޑްގައި މެގަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހުވަފެން ބަލާކަށްނޫން. 
ވޯޓު ދޭނީ ތަރައްގީއަށް، ރައްޔިތުންނަށް. ސަރުކާރު ބައިއަޅާ އަމިއްލަ ޖީބަށް ބަރުކުރާކަށް ނޫން.