Thursday, January 24, 2013

Sometimes There Are Simply No Words.


އޭނާގެ ސުވާލަށް އަހަރެން ދިން ޖަވާބު

އޭނާ އެހި އެވެ.
ޖިންސްލަޠީފެއްގެ ކިބައިގައިވާނެ އެންމެ ރީތި ސިފައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟
އަހަރެން ބުނީމެވެ.
އޯގާވެރިކަމެވެ.

އޭނާ އެހި އެވެ.
ފިރިހެނެއްގެ ކިބައިގައިވާނެ އެންމެ ރީތި ސިފައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

އަހަރެން ބުނީމެވެ.
ރަޙުމުކުރުމެވެ.

އޭނާ އެހި އެވެ.
ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައިވާނެ އެންމެ ރީތި ސިފައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

އަހަރެން ބުނީމެވެ.
މަޢުޞޫމުކަމެވެ.

އޭނާ އެހި އެވެ.
މުސްކުޅިއެއްގެ ކިބައިގައިވާނެ އެންމެ ރީތި ސިފައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

އަހަރެން ބުނީމެވެ.
ތަޤުވާވެރިކަމެވެ.

އޭނާ އެހި އެވެ.
ހަރުމީހެއްގެ ކިބައިގައިވާނެ އެންމެ ރީތި ސިފައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

އަހަރެން ބުނީމެވެ.
ޙިކުމަތްތެރިކަމެވެ.

އޭނާ އެހި އެވެ.
ކެތްތެރިކަމުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

އަހަރެން ބުނީމެވެ.
ހެޔޮ ޙާލުގައި ހުރެ، ކެތްތެރިވުމެވެ.

އޭނާ އެހި އެވެ.
"
ހިތް ރުހުން" ނުވަތަ ޤަނާޢަތްތެރިކަމުގެ ދަރަޖަތަކެއް ވޭ ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެން ބުނީމެވެ.
އެއީ، ފުދުމުގެ ޤަނާޢަތްތެރިކަމާއި، ކެތްތެރިކަމުގެ ޤަނާޢަތްތެރިކަމާއި، ޒާހިދުކަމުގެ ޤަނާޢަތްތެރިކަމެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކީ، ޒާހިދުކަމުގެ ޤަނާޢަތްތެރިކަމެވެ.

އޭނާ އެހި އެވެ.
އޯގާވެރިކަމުގެ މާނައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

އަހަރެން ބުނީމެވެ.
އޯގާވެރިކަމަކީ، ދިގު ދަތުރެއްކޮށްފައި ވަރުބަލިވެގެން އަންނަ މީހަކު، އައްސޭރިއެއްގައި އަރާމުކޮށްލަން މަޑުކޮށްލާއިރު، ބިރެއް، ދުއްތުރާލެއް ކުރިމަތި ނުކޮށް އޭނާގެ ވަރުބަލިކަން ފިލުވައިލަދޭނެ ދާނެކެވެ.

އޭނާ އެހި އެވެ.
ލޯބީގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

އަހަރެން ބުނީމެވެ.
މައިވަންތަކަމުގެ ލޯތްބެވެ.

އޭނާ އެހި އެވެ.
އަޚުލާޤުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

އަހަރެން ބުނީމެވެ.
އެއީ، އިންސާނާ އޭނާގެ ނަފުސުން، ނޭދެވޭ ކުދިކުދި ސިފަތަކަށް ދާންދެން ފިލުވައިލުމެވެ. ރިވެތި އަޚުލާޤުގެ ވެރިޔާ އެކަންކުރާނީ، އެއްވެސް ފަރާތެއްދެކެ ބިރަކުންނެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސު މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކަ އެވެ.

އޭނާ އެހި އެވެ.
މަޢާފުކުރުމާއި ދޫދިނުމާ ދެކަމުންކުރެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވެގެންވަނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

އަހަރެން ބުނީމެވެ.
މަޢާފުކުރުމުގެ ދަރަޖަ މާ މަތިވެރި އެވެ. އެހެނީ، ބަދަލު ހިފުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވުމާއެކު ވެސް މަޢާފުކުރެވިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ދޫދޭނީ، މަޞްލަޙަތެއް އޮވެގެންނެވެ. ނުވަތަ ބަލިކަށި ހާލަތެއްގަ އެވެ. ނުވަތަ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެއްގަ އެވެ.

Saturday, January 19, 2013

1 year after a boy leave his girl . . .Boy : hi, u looked pretier..
Girl: sum people say m beautiful......
Boy: ya. Beautiful, briliant, n kind, i know
dat... So, how's dat lucky guy..
Girl: m single....


Boy: don't u want 2 make a relationship
wid sum1?
Gîrl: i want..
Boy: don't tell me no1 luv u...
Girl: sum guys do..
Boy: bad guys?
Girl: no, they'r nyc...
Boy: so, wots d problem?
Girl: You..
I can't stop luving u... :'(
Empty Life, Uh
Girl you know you, Got me feeling Stupid
Right now..
You’ve got Me Drinking
Shots of Whisky
Trying to forget this bullsh**
Love is Blind
Although i tried, This Has gone on too long
You told Me Lies, So Many Lies
I want to Start Over..
Baby I am Dying Now, I don’t know why you’re smiling
This is how you broke my heart and
I can’t believe I loved…. you,
no no no
How could you do this to me,
do this to me, do this to me…
sing it me with now
How could you do this to me,
do this to me, do this to me…
Sing it me with now
yeah yeah
this is how we do it in the Maldives.can you feel me?
All the colors are fading, fading
i don’t like this feeling
I used to see the moon and the stars
but now the skies are empty
Love is so blind
Although i tried, This Has gone on too long
You told Me Lies, So Many Lies
I want to Start Over
1…2..3..4..
How could you do this to me,
do this to me, do this to me…
sing it me with now
How could you do this to me,
do this to me, do this to me…
no no no no…. 

PLEASE FORGIVE ME...

It still feels like our first night together
Feels like the first kiss and
It's gettin' better baby
No one can better this
I'm still hold on and you're still the one
The first time our eyes met it's the same feelin' I get
Only feels much stronger and I wanna love ya longer
You still turn the fire on

So If you're feelin' lonely.. don't
You're the only one I'd ever want
I only wanna make it good
So if I love ya a little more than I should

Please forgive me I know not what I do
Please forgive me I can't stop lovin' you
Don't deny me

This pain I'm going through
Please forgive me
If I need ya like I do
Please believe me
Every word I say is true
Please forgive me I can't stop loving you
Still feels like our best times are together
Feels like the first touch

We're still gettin' closer baby
Can't get close enough I'm still holdin' on
You're still number one I remember the smell of your skin
I remember everything
I remember all your moves
I remember you
I remember the nights ya know I still do

One thing I'm sure of
Is the way we make love
And the one thing I depend on
Is for us to stay strong
With every word and every breath I'm prayin'
That's why I'm sayin'... 

Monday, January 14, 2013

I still remember your Last words-
Dont call me... :(
Dont text me... :-(
Dont irritate me... :'(
You know...My heart was taken by
you...broken by you...
and now it is in pieces because of you...
And still every single piece craves,
longs for you only...
Trust me baby I am going through hell...
I am suffering each and every moment...
Why dont you see...
All I ever wanted is YOU only..... ♥.....

Sunday, January 13, 2013

What is Love?

Love is when two people touch each other's soul.
Love is honesty and trust.
Love is helping one another.
Love is mutual respect.
Love means that differences
can be worked out.
Love is reaching your
dreams together.
Love is the connection
of two hearts,
...yours and mine!