Monday, August 27, 2012

types of gals


HARD DISK GIRL - she remembers everything
about you. FOREVER!

...
RAM GIRL - she forgets about you when she
turns around

WINDOW GIRL - all know that she can't do a
thing right, but no one can live without her.

SCREENSAVER GIRL - she's good for nothing but
at least she's fun

INTERNET GIRL - allways difficult to access
SERVER GIRL - allways busy when you need her

MULTIMEDIA GIRL - she makes terrible things
look beautiful

PROCESSOR GIRL - she is always faster and
faster.

EMAIL GIRL - from every 10 things she says, 9
are nonsense.

VIRUS GIRL - also known as "wife". She comes
when you are not expecting her, installs herself
and uses all your resources. If you try to
uninstall virus girl you will lose something, but
if don't uninstall her - you will lose
everything...

Friday, August 10, 2012

ހަތެއް ފެބުރުއަރީގެ ރައީސް އިސްތިޢުފާގެ ތެރެއިން ފޮރުވިފައިވާ ބައެއްކަންކަން


ލިޔުނީ: ދެއްވަދޫ ޝެއިޙު
މަޖުބޫރުކުރުވި އަންނިގެ އިސްތިޢުފާގެ ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ފޮޓޯތަކުން ފެންނަށް ހުރި ބައެއް ފޮޓޯތަކުގެ ޚުލާޞާ އަޅުގަޑު މިތަނުގައި ލިޔެލާނަމެވެ.
(1) ރައީސް ނަޝީދުގެ އަނބިކަބަލުން ލައިލާ ޢަލީގެ މޭމަތިން ހެދުމުގެތެރެއަށް ސިފައިންގެ ބާޣީއަކު އަތްވައްދާލަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއަކާއި ފޮޓޯއެެއް އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނަށްވަނީ ލިބިފައި!
(2) ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަގު ދަރިކަލުން ބޮލުގެ އިސްތަށިގަޑުގައި ސިފައިންގެ ބާޣީއަކު ހިފާ ހިއްލާލައިފައިވާ މަންޒަރާއި ވީޑިއޯ ދައްކާދޭ ފޮޓޯއެއް ކޯނީއަށް ވަނީ ލިބިފައި.
(3) ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމަށްފަހު، މުޅިއާގެއަށް ވަޑައިގަތުމުން ، ރައީސް ނަޝީދުއަށް އަނިޔާކޮށް ދުވަސް ދުއްވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ޢަބުދުﷲ ރިޔާޒު މުޅީއާގެތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދު އުޅުއްވަނިކޮށް އަތްދަމާފަ ރައީސް ނަޝީދުގެ ކަންކަށިމަތީގައި ޖެހުމުން ރައީސްނަޝީދު ވެއްޓިވަޑައިގެންނެވި ވީޑިއޯއާއި، ފޮޓޯވަނީ އެންކުއަރީ ކޮމިޝަނަށް ހުށައޅާފައި!
(4) ބާޣީ ނާޒިމްމެންގޭގައި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދލުވުންތަކުގެ ޢޮޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ތައްވަނީ ކޯނީއަށް ހުށައަޅާފައި!
(5) ބުރުމާ ޤާިސްމްމެންގޭގައި ޢަބުދﷲ ރިޔާޒުއާއި ޤާސިމް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ތައްވަނީ ކޯނީއަށް ހުށައަޅާފައި!
(6) ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޠޮލްޙަތާއި ޗަންޕާ އުއްޗު އާއި ދެމެދުގައި ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައްވެސް ވަނީ ކޯނީއަށް ހުށއަޅާފައި!
(7) ކޯސްޓްގާޑުގެ ވެރިއެއް ކަމުގައިވާ މުޙާއްމަދު އިބްރާހީމް (ކުރެންދޫ އެމް.އައި) ގެ ރޭވުމުގެ ދަށުން 7 ފެބުރުއަރީގައި ކޯސްޓްގާޑުން ހަތިޔާރު ބޭލިކަމުގެ ހެކިތައްވަނީ ކޯނީއަށް ހުށައަޅާފައި! މި ބަޣާވާތުގައި މި ކުރެންދޫ ޢާއިލާގެ އެމްއެޗްވެސް ފުރިހަމައަަށް ވަނީ ބައިވެރިވެފައިކަމުގެ ހެކިތައްދަނީ މިހާރު އެއްކުރަމުން.
(8) ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު(ކޯށްގާދުގެ ވެރިޔާ) ބާޣީ ނާޒިމްގޭގައި ބޭއްވިބައްދަލުވުންތަކުގެ ހެކިތައްވަނީ ކޯނީއަށް ހުށައަޅާފައި!
(9) ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން 2 ފޮށީގެ ރާފުޅިތައް ގެނެސް މުލީއާގެއަށް ވެއްދިކަމުގެ ހެކިތަކާއި، ކުރިބަޔަކާއި، ޕެރަޑައިސުން އެތަކެތި ދޫކުރި މީހުންގެ ބަޔާންތައްވަނީ ކޯނީއަށް ހުށައަޅާފަ. މި މީހާ މިހާރުވަނީ ޕެރަޑައިސުން އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައި!
(10) މި ރާފުޅިތައް ވައްދާފަ ބާޣީން ބޭނުންވީ އެރޭ ރައީސް ނަޝީދު ދަންޖައްސާ މަރާލާ އަދި ކަރަށް ރާއަޅާފަ ޢާއްމުންނަށް ދައްކަން.. އެކަން ނުކުރެވުނީ އެތަނުގައި ތިބި އިންސާފަށް ލޯބިކުރި މަދު ސިފައިންގެ ސަބަބުން. މިކަމުގެ ހެކިތައްވަނީ މިހާރު ކޯނީއަށް ހުށައަޅަފައި!
(11) މުލީއާގެއަށް މި ރާފުޅިތައް ވައްދާފަ މިތަކެތި ރައީސް ނަޝީދުގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާ ބަދުނާމުވާގޮތަށް ރާފުޅިތައް ދައްކަމުން ސުވާލުތައް ކުރުވަމުން ވީޑިއޯކޮށް ، މި ވީޑިއޯތައް ރިޔާސީ އިންތިކާބާއި ދިމާކޮށް މީޑިއާގައި ދައްކާގޮތަށް ބާޣީން ރާވާފައިވާ ކަން އެނގުމުން އެރޭވުން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަން ރައީސް ނަޝީދަށް އެނގިފައިވުން.
(12) ބާޣީ ނާޒިމްގެ ބައްޕަ ޙިއްސާއޮންނަ ކުންފުނި ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އޮފީހުގައި ހުންނަ ނާޒިމްގެ މޭޒުމަތީގައި ފޫޓެއްގެ އުސްމިނަށް 500 ގެ ނޫޓް އެތައްސަތޭކަ ބޮންޑެލި ހުރިކަމުގެ ފޮޓޯ ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަށް ލިބިފައި!
މަތީގައި މިވަނީ ވަރަށްމަދު ހެކިތަކެވެ

Monday, August 6, 2012

Listen To The Dream In You .Listen
To the dream within you.
It’s there
In whatever
Puts stars in your eyes
And makes your heart sing.
Listen
To your feelings,
And you will hear
Who you are
And what you must do.
Listen
To your needs,
And you will know
Where to find
What you are looking for.
Listen
To the wisdom within.
It is trying to lead you
To your destiny.
Listen
To the song in you,
And your life
Will be one of harmony.
You will be
Who you were meant to be.
You will be complete
And at peace
And happier than you’ve ever been,
If only you will
Listen
To the dream within you.

About Buruma Gasim - The richest man in Maldives

 Currently the Parliament Member representing Adh. Maamigili Constituency.+ Currently the Chairman of The Jumhoory Party.Was a Member of The Peoples Special Majilis of Maldives. + Served as the "Raees" (President) of The Peoples Special Majilis. + Served as the Governer and Minister of Finance and Treasury towards the end of President Maumoon Abdhul Gayoom's tenure. + Served as the Minister of Home Affairs in the MDP coalition Government. + Served as a Deputy leader of DRP until he resigned to run for presidency in the 2008 Presidential Elections.+ Was the presidential Candidate from Jumhoory Party in 2008 Election.In 1969, Qasim Ibrahim began his career as a clerk at the Government Hospital in Malé. In 1973, he left his job in the Government Hospital and took up an appointment as Manager at M/S Alia Furniture Mart. Subsequently, he worked for Crescent, a trading organisation, for a short period.[3]In 1974, he joined an outlet of the Maldivian Government Bodu Store, presently known as the State Trading Organisation. In 1976 he set up his own trading business, with an initial borrowed capital of US$2,000 from Ilyas Ibrahim, which was then equivalent to 30,000 Maldivian Rufiyaa. He traded in commodities such as rice, tobacco, diesel and kerosene, which proved to be profitable, and the business experienced rapid growth. Ilyas Ibrahim, who was then the head of STO, allegedly handed several back-door deals allowing Qasim Ibrahim to expand his business. [4] After four years, Ibrahim was able to purchase his first shipping vessel, an old fishing vessel converted to carry cargo and oil, to facilitate oil imports. By April 14, 1986, Ibrahim's business was registered under the name of Villa Shipping and Trading Company Limited (Villa). Since then, the company has diversified its business to include tourism and inter-island marine transport. In addition, the company trades in an increasing number of products in the Maldives. Shell and Agfa are among the brand names represented by Villa in the Maldives, as a sole agent.[4] On the registration the shareholders were Ibrahim and Rabia Hussein, holding 95% and 5% respectively of the share capital. For strategic reasons, Villa Shipping (Singapore) Pte Limited was incorporated in Singapore on December 19, 1991, with Villa holding a major interest. The paid up capital by Villa Shipping (Singapore) now stands at S$500,000.[4] In October 1996, representative office, with the primary objective of promoting Villa resorts, opened in Frankfurt, Germany. Constraints on the activities permitted through the representative office led to the creation of a company with wider objectives. Villa Holidays Touristik GmbH was incorporated by Ibrahim on 23 July 1997 with a paid-up capital of DM500,000. The company aims to act as a wholesaler for holiday packages to the Maldives, an agent for sales of hotel rooms in the Maldives, sale of air tickets, and a vehicle for acquiring and trading of tourism related properties and real estate such as hotels and resorts worldwide.[4] In the year 2001 and 2002 Villa Hotels, Tokyo and Villa Hotels, Hong Kong were established respectively. Qasim Ibrahim was elected as a Member of Parliament in 1989. In addition, he has held and still holds various other posts in a number of government committees and regional bodies. President of the SAARC Chamber of Commerce and Industry President of the Maldives National Chamber of Commerce and Industry (MNCCI) Vice-President of the Maldives Association of Tourism Industry (MATI) Board member of the Maldives Ports Authority (Government Appointment) Former board member of the Bank of Maldives President of the Peoples Special Majlis Mr. Qasim Ibrahim was the Minister of Finance and Treasury in the Maldives government from July 2005 to July 2008.[5] He resigned from his post as the Minister of Finance and Treasury on Thursday, 10 July 2008 due to allegations of incompetence. [6] He also resigned from his position as the Deputy Leader of the Dhivehi Rayyithunge Party (DRP), and submitted resignation from the party as well, shortly after resigning from his position as the Finance Minister. [7][8] In 2008, Qasim Ibrahim joined the recently founded Jumhooree Party (Republican Party), which currently holds two seats in the Maldives Parliament, and was unanimously elected as the party's choice for the presidential elections in October 2008.[9] He was officially endorsed by the party at its first National Congress held at Dharubaaruge, Male', on 22 August 2008. In the first round he received 15.22% of votes. [10] As of 12 November 2008 he became the minister for home affairs. But resigned 20 days later.[11] Gasim was arrested in 2009 for corruption but later all the charges against him was dropped.[12] He is currently representing Maamigilee Dhaairaa in Maldives Parliament

Sunday, August 5, 2012

LOVEWithout kindness in your relationship, your marriage won't last. Here are some ways to check up on yourself to see how kind you are in your marriage:

• You say "yes" a lot more than "no" when your spouse asks for a favor or for help.

• You are willing to share that last piece of pie or cookie because being kind is being generous.

• You listen with your heart.

• You don't interrupt your spouse.

• You are polite and say "please" and "thank you" when speaking to your spouse.

• You don't think it is old fashioned to open a heavy door for your spouse or to share your jacket if your mate is shivering.

• You show respect for your mate.

• You let your spouse know how much he/she is appreciated.

• You don't roll your eyes when your spouse says something you disagree with or something you think is trivial or boring.

• You routinely look for the good in your spouse.

• You are helpful.

• You don't allow unkind comments to flow from your lips.

• You make sure that your teasing is fun and not hurtful.

(http://www.PureMatrimony.com/)

Saturday, August 4, 2012

A-Z Words Funny n Life time .........


A--Accept
Accept others for who they are and for the choices they've made even if you have difficulty understanding their beliefs, motives, or actions.
B--Break Away
Break away from everything that stands in the way of what you hope to accomplish with your life.
C--Create
Create a family of friends whom you can share your hopes, dreams, sorrows, and happiness with.
D--Decide
Decide that you'll be successful and happy come what may, and good things will find you. The roadblocks are only minor obstacles along the way.
E--Explore
Explore and experiment. The world has much to offer, and you have much to give. And every time you try something new, you'll learn more about yourself.
F--Forgive
Forgive and forget. Grudges only weigh you down and inspire unhappiness and grief. Soar above it, and remember that everyone makes mistakes.
G--Grow
Leave the childhood monsters behind. They can no longer hurt you or stand in your way.
H--Hope
Hope for the best and never forget that anything is possible as long as you remain dedicated to the task.
I--Ignore
Ignore the negative voice inside your head. Focus instead on your goals and remember your accomplishments. Your past success is only a small inkling of what the future holds.
J--Journey
Journey to new worlds, new possibilities, by remaining open-minded. Try to learn something new every day, and you'll grow.
K--Know
Know that no matter how bad things seem, they'll always get better. The warmth of spring always follows the harshest winter.
L--Love
Let love fill your heart instead of hate. When hate is in your heart, there's room for nothing else, but when love is in your heart, there's room for endless happiness.
M--Manage
Manage your time and your expenses wisely, and you'll suffer less stress and worry. Then you'll be able to focus on the important things in life.
N--Notice
Never ignore the poor, infirm, helpless, weak, or suffering. Offer your assistance when possible, and always your kindness and understanding.
O--Open
Open your eyes and take in all the beauty around you. Even during the worst of times, there's still much to be thankful for.
P--Play
Never forget to have fun along the way. Success means nothing without happiness.
Q--Question
Ask many questions, because you're here to learn.
R--Relax
Refuse to let worry and stress rule your life, and remember that things always have a way of working out in the end.
S--Share
Share your talent, skills, knowledge, and time with others. Everything that you invest in others will return to you many times over.
T--Try
Even when your dreams seem impossible to reach, try anyway. You'll be amazed by what you can accomplish. 
U--Use
Use your gifts to your best ability. Talent that's wasted has no value. Talent that's used will bring unexpected rewards.
V--Value
Value the friends and family members who've supported and encouraged you, and be there for them as well.
W--Work
Work hard every day to be the best person you can be, but never feel guilty if you fall short of your goals. Every sunrise offers a second chance. X--X-Ray Look deep inside the hearts of those around you and you'll see the goodness and beauty within.
Y--Yield
Yield to commitment. If you stay on track and remain dedicated, you'll find success at the end of the road.
Z--Zoom
Zoom to a happy place when bad memories or sorrow rears its ugly head. Let nothing interfere with your goals. Instead, focus on your abilities, your dreams, and a brighter tomorrow.