Friday, August 10, 2012

ހަތެއް ފެބުރުއަރީގެ ރައީސް އިސްތިޢުފާގެ ތެރެއިން ފޮރުވިފައިވާ ބައެއްކަންކަން


ލިޔުނީ: ދެއްވަދޫ ޝެއިޙު
މަޖުބޫރުކުރުވި އަންނިގެ އިސްތިޢުފާގެ ފޮރުވިފައިވާ ސިއްރުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ފޮޓޯތަކުން ފެންނަށް ހުރި ބައެއް ފޮޓޯތަކުގެ ޚުލާޞާ އަޅުގަޑު މިތަނުގައި ލިޔެލާނަމެވެ.
(1) ރައީސް ނަޝީދުގެ އަނބިކަބަލުން ލައިލާ ޢަލީގެ މޭމަތިން ހެދުމުގެތެރެއަށް ސިފައިންގެ ބާޣީއަކު އަތްވައްދާލަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއަކާއި ފޮޓޯއެެއް އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނަށްވަނީ ލިބިފައި!
(2) ރައީސް ނަޝީދުގެ ހަގު ދަރިކަލުން ބޮލުގެ އިސްތަށިގަޑުގައި ސިފައިންގެ ބާޣީއަކު ހިފާ ހިއްލާލައިފައިވާ މަންޒަރާއި ވީޑިއޯ ދައްކާދޭ ފޮޓޯއެއް ކޯނީއަށް ވަނީ ލިބިފައި.
(3) ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމަށްފަހު، މުޅިއާގެއަށް ވަޑައިގަތުމުން ، ރައީސް ނަޝީދުއަށް އަނިޔާކޮށް ދުވަސް ދުއްވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ޢަބުދުﷲ ރިޔާޒު މުޅީއާގެތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދު އުޅުއްވަނިކޮށް އަތްދަމާފަ ރައީސް ނަޝީދުގެ ކަންކަށިމަތީގައި ޖެހުމުން ރައީސްނަޝީދު ވެއްޓިވަޑައިގެންނެވި ވީޑިއޯއާއި، ފޮޓޯވަނީ އެންކުއަރީ ކޮމިޝަނަށް ހުށައޅާފައި!
(4) ބާޣީ ނާޒިމްމެންގޭގައި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދލުވުންތަކުގެ ޢޮޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ތައްވަނީ ކޯނީއަށް ހުށައަޅާފައި!
(5) ބުރުމާ ޤާިސްމްމެންގޭގައި ޢަބުދﷲ ރިޔާޒުއާއި ޤާސިމް ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތަކުގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ތައްވަނީ ކޯނީއަށް ހުށައަޅާފައި!
(6) ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޠޮލްޙަތާއި ޗަންޕާ އުއްޗު އާއި ދެމެދުގައި ހިނގާފައިވާ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައްވެސް ވަނީ ކޯނީއަށް ހުށއަޅާފައި!
(7) ކޯސްޓްގާޑުގެ ވެރިއެއް ކަމުގައިވާ މުޙާއްމަދު އިބްރާހީމް (ކުރެންދޫ އެމް.އައި) ގެ ރޭވުމުގެ ދަށުން 7 ފެބުރުއަރީގައި ކޯސްޓްގާޑުން ހަތިޔާރު ބޭލިކަމުގެ ހެކިތައްވަނީ ކޯނީއަށް ހުށައަޅާފައި! މި ބަޣާވާތުގައި މި ކުރެންދޫ ޢާއިލާގެ އެމްއެޗްވެސް ފުރިހަމައަަށް ވަނީ ބައިވެރިވެފައިކަމުގެ ހެކިތައްދަނީ މިހާރު އެއްކުރަމުން.
(8) ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު(ކޯށްގާދުގެ ވެރިޔާ) ބާޣީ ނާޒިމްގޭގައި ބޭއްވިބައްދަލުވުންތަކުގެ ހެކިތައްވަނީ ކޯނީއަށް ހުށައަޅާފައި!
(9) ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން 2 ފޮށީގެ ރާފުޅިތައް ގެނެސް މުލީއާގެއަށް ވެއްދިކަމުގެ ހެކިތަކާއި، ކުރިބަޔަކާއި، ޕެރަޑައިސުން އެތަކެތި ދޫކުރި މީހުންގެ ބަޔާންތައްވަނީ ކޯނީއަށް ހުށައަޅާފަ. މި މީހާ މިހާރުވަނީ ޕެރަޑައިސުން އަމިއްލައަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައި!
(10) މި ރާފުޅިތައް ވައްދާފަ ބާޣީން ބޭނުންވީ އެރޭ ރައީސް ނަޝީދު ދަންޖައްސާ މަރާލާ އަދި ކަރަށް ރާއަޅާފަ ޢާއްމުންނަށް ދައްކަން.. އެކަން ނުކުރެވުނީ އެތަނުގައި ތިބި އިންސާފަށް ލޯބިކުރި މަދު ސިފައިންގެ ސަބަބުން. މިކަމުގެ ހެކިތައްވަނީ މިހާރު ކޯނީއަށް ހުށައަޅަފައި!
(11) މުލީއާގެއަށް މި ރާފުޅިތައް ވައްދާފަ މިތަކެތި ރައީސް ނަޝީދުގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާ ބަދުނާމުވާގޮތަށް ރާފުޅިތައް ދައްކަމުން ސުވާލުތައް ކުރުވަމުން ވީޑިއޯކޮށް ، މި ވީޑިއޯތައް ރިޔާސީ އިންތިކާބާއި ދިމާކޮށް މީޑިއާގައި ދައްކާގޮތަށް ބާޣީން ރާވާފައިވާ ކަން އެނގުމުން އެރޭވުން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަން ރައީސް ނަޝީދަށް އެނގިފައިވުން.
(12) ބާޣީ ނާޒިމްގެ ބައްޕަ ޙިއްސާއޮންނަ ކުންފުނި ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އޮފީހުގައި ހުންނަ ނާޒިމްގެ މޭޒުމަތީގައި ފޫޓެއްގެ އުސްމިނަށް 500 ގެ ނޫޓް އެތައްސަތޭކަ ބޮންޑެލި ހުރިކަމުގެ ފޮޓޯ ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަށް ލިބިފައި!
މަތީގައި މިވަނީ ވަރަށްމަދު ހެކިތަކެވެ