Wednesday, July 3, 2013

ނަޝީދުވެރިކަމައް އަރަންކުފޫހަމަނުވާކަން އެނގޭނީ މިސުވާލުތަކައް ޖަވާބު ދިނީމަ.

1-މިގައުމުގަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ފެއްޓީނަޝީދު ވެރިކަމުގަތޯ؟
2-މިގައުމުގަ މީހުންގަޔައްވަޅިޖަހަންފެއްޓީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގަތޯ؟
3-މީހުންނައް ލާއިންސާނީ ބޮޑެތި އަނިޔާތައްދޭންފެއްޓީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގަތޯ؟
4-ކޮރަޕްޓެޑް ފަނޑިޔާރުންނާހެދި ގެއްލުނުހުރިހާ ފުރާނައެއްގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހެނީ ނަޝީދުތޯ؟
5-ބަގާވާތަކުން ވެރިކަމައް އައި ނަޝީދުތޯ؟
6-އައިރުގާނޫނީ ސަރުކާރުގެ ހޯމްމިނިސްޓަރުކަން ކުރީ ކާކުތޯ؟ނަޝީދުތޯ؟
7-މިގައުމުގެ ރައްޔަތުންގެ ތެރެއިން އިސްލާމްދީންގަބޫލްނުކުރާމީހުން އިސްލާމްދީންގަބޫލްނުކުރަނީ ނަޝީދުބުނެގެންތޯ ނޫނީ އަމިއްލަޔައްތޯ؟