Tuesday, February 14, 2012

kiyuntheri aku haveerah kohlavaafai in salhi commenteh haalathaaves mi dhuvas varaa ves gulhey.....

ގާނޫނާއި ޚިލާފު އަމުރުކުރުން ، މީ ބުނެލަން ދުލައްފަސޭހަ ޖުމްލައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑިފައިން ކޮއްދޭން އުދަގުޖުމްލައެކެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމައްވަޑައިގަތުން ނުވަތަ ރައްޔަތުން އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ގެނައުން މީ ކުރިން މިރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރި މީހުންނަށް ގަބޫލުކުރަން އުދަގޫވި ކަމެކެވެ. ވެރިކަންފެށުމާއިއެކު ގާނޫނު އަސާސިގައި ބުނާ މިނިވަން މުއައްސަސާ ތަށް ކޯލިޝަނެއްހަދައިގެން ކަހަލަގޮތަކަށް ސަރުކަރާއި ދެކޮލަށް މަސައްކަތް ފެށި ތަންފެނުނެވެ. ފުރަތަމަ ޖުޑީޝަރީ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ ފަޑިޔާރަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވެސް ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ނުވަތަ ސީދާ ސަރުކާރާ ދެކޮލަށް ނުވަތަ ސަރުކާރު ބަލިވާގޮތަށް ހުކުމެށް މީގެ ކުރިން ނެރުނުބޭފުޅެއްނެތެވެ. ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ފެށުމާއިއެކު ހަމަ ކޮންމެ ފަޑިޔާރެއްގެވެސް އެއްމެ ބޮޑު ބޭނުމަކަށްވީ އެބޭފުޅެއްގެ ޝަރިއަތް ކުރުމުގެ ރެކޯޑަށް ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ހުކުމެއްނެރުމެވެ. އިންތިގާލީ މަރުހަލާ ނިމެމުން ދަނިކޮއް ގާނޫނީ ބޭފުޅުންނަށް ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބުނީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުން ތިމަންމެން މިތިބީ ދާއިމީ ވެފައޭ ބުނިހިސާބުންނެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގައި ގާނޫނުގެ ބެލެނިވެރިއަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓުކަމުގައި މާނަކުރެވެއެވެ. އަދި އެއީ ޝަރުއީ މަރުހަލާގެ އެންމެ ފަހުބަސްބުނާތަނެވެ. އެހެންކަމުން މިބުނުމަކީ ސަރުކާރު ކުހިއަރުވާލި ބުނުމަކަށްވެގެންދިއައެވެ. ހަދާނެ ނަހަދާނެ ގޮތް ސަރުކާރަށް އޮޅުނެވެ. ގާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރު ކޮއްދީފައިވާ ފަޑިޔާރުގެ ރައްޔަތުންނަށްގެއްލުނީކަމުގައި ސަރުކާރުން ދެކުނެވެ. މުޅި ގައުމު ސިއްސައިގެންދިޔައީ ސިފައިން ނިކުމެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ބަންދުކުރުމުންނެވެ. ސަރުކާރުން މިކަން ރައްޔަތުންނަށް ސާފު ކޮއްދޭންވާ މިންވަރަށް ސާފެއްނުކޮއްދެވުނެވެ. ވާދަވެރި ފަރާއްތަކުން އެޑްވާންޓޭޖު ނަގާ މީ ގައިރު ގާނޫނީ ކަމެއްކަމުގައި ރައްޔަތުންނަށް ބުނެދެންފެށިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޕޮޕިއުލޭޝަންގެ ބޮޑުބަޔަކީ ގާނޫނުތަށް ކިޔާބައެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތަޅު އެޅުވުމަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި ކަމަކަށްވިއެވެ. އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ، ގާސިމު އަދި އަބްދުﷲ މުހައްމަދު އެކަހެރިކުރި ކުރުންވެސް ރައްޔަތުންނަށް ސާފު ކޮއްދެވިފައިނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީގެއިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ ގައުމައްޓަކައި ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުކަން އެގެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނަޝީދު ސަރުކާރުގައި ބަންޑާރަ ނާއިބުކަން ކުޅަ ތިންބޭފުޅުންނަކީވެސް އެހާ ކުޅަދަނާ ބޭފުޅުންކަމުގައި ނުދެކެމެވެ