Monday, February 20, 2012

Salhi posteh by a FB friend of me


Me'ee faharegaa kalaa ah takaa aharenge dhulun beryru kurevey enma fahu bas kamugai ves vedhaane eve....Me'ee hutume nethi ethah aharak kalaa ge loabi gaa dheevanavi hiy kalaa ahtakaa haasa kuraa ehma fahuge liumah ves vedhaane eve.Mihen hithah eriyas aharege hithugaa rihun ufedhe eve. Hama thedhekeve... Aharenge hithah haadha thadhu veje eve. Ehenas ahannah thakuraar koh ves bune veyny aharen kalaa dheke v lobi ve eve. E'ee ajaabe kahala loabe keve. Aharenge mulhi mixaaj badhal koly ves kalaa ey ahannah bunevi dhaane ey... Ehenas aharen ehennakun nubunaana meve. Sababaky aharen moya koly masthu eve. Ajaabun furigen vaa jaadhoo ekeve. Ehen nunnama aharen thiya kasdholhu gaa hayaru vefaa hunanakah nujehuny heve. Kalaage himeyn aniyaathah libi gannakah nulhunys eve. kalaa ge kushaky e'ee eve. Thi loaby ge jaxubaath gaa aharen jesi kameve. Aharen ge hithugaa fun loabe ge bingaa alhaa dhinkameve...
Aharennah loaby ge furathama ishaaraiy kury kalaa eve. thakuraar vamun dhiya manuna vee hinithun vun thakaai hiy fooalhuvamun dhiya fadha thoonu belun thake ahannah hadhiyaa kuramun dhiyaee kalaa eve. Eiru aharen heekury kalaa moyaee kamiga eve. Reydhuvaa thakuraar vamun dhiyaee kalaa ge goanaa thakaai laane samaasaa thakun neve. Enme fahun aharennah kalaa dheke loabi vevuny eve. Kalayaa eku loaby vaguthu thah gununy eve. Ethah reythakakaai ethah dhuvas thakekeve..
Ehenas enmefahun hama gasthugaa aharen dherakoh hama rohvaly eve. Kalaage loaby gaa dhyaanaa vamun dhiya hiy halaaku koh kudhi kudhi kohly eve. Edhuvas thakuge mathin handhan vaa konme vaguthaky aharenge lolun katuna jamaavaa vaguthe keve.E'ee veny dhenevi handhan thake keve. Hithaamain hiy rovaali eve. Karunain dhelo fovi eve. Kalaa dhin aniyaa thakun aharen maruve dhaane nama ey ves aharenge hiythah araeve. Kalaa thi ajaabe kahala loabi aharen balikoli eve. Kalaa ehen meehege milukakah vee habaru libunu rey aharange kudhi kudhi vefaa vaa hithuge ethikolhi thah ves oyaage there ah geluneve. Aharenge hithugai alhamun dhiya veyn erey aharen fenunu konme meehakah yageen kureveyne eve. kalaa ah engey heye ve? Mi dhanvargaa aharen kalaa ge handhaan thah aakoh koh loaby gaa aragu vegen dhaairu kalaa fun ninjegaa nidhaalany eve. Kalaa ah himaayah dhygen kalaage gaathugaa vany eiru aharen nah vuren iskan dhin mehaa eve.
Kalaa ah egey heye ve? Aharen naj adhi ves heevany aharenge mulhi hayaa thuge magusadhaky kalaa henneve. aharen ge axumakee konme ves dhuvahakun kalaa haasil kurume ve. Efadha dhuvahakun aharen ge ufaaveri karuna thakun kalaa hiydhathi kohlaana meve. Edhuvahakun kalaa ge lolun ves karuna feydheyne eve.. kalaa dheke loabi vaa...................................